Glommen – ett fiskeläge

En del om Glommen finns att läsa här, på Wikipedia

I boken ”Glommen – Ett fiskeläge och dess omgivningar En vandring i tid och rum” (red Ingvar Karlsson m.fl, 2006) kan man läsa att Glommen har fått sitt namn av Glumstenen, sedan historisk tid ett välkänt sjömärke med referenser tillbaka till år 1061. Från 1700-talet var områdena en bit in i landet bebodda och småskaligt jordbruk var den huvudsakliga näringen. Här fanns också tillgång till kvarn och kvarnställen.

Kustremsan bestod av saltängar och sankmark. I kombination med jordbruket fiskade man för att klara sin överlevnad. Fördelningen mellan att leva av jordbruk och/eller fiske varierade, men allteftersom blev fisket den huvudsakliga näringen. När hamnen blev färdigställd år 1877 blev det vanligare att bygga och bo så nära hamnen som möjligt.

Mellan 1913 och 1922 byggdes en ny, större hamn som väl tillgodosåg fiskenäringens dåtida behov och Glommens identitet som fiskeläge befästes.

Inflyttningen utifrån var i stort sett obefintlig, samhället växte när barnen vuxit upp och behövde egna bostäder.

Vid 1960-talets början förändrades bilden – fler möjligheter till försörjning yppade sig genom att industrier växte fram i Falkenberg och blev möjliga alternativ till jordbruk och fiske.

Under senare decennier har orten även utvecklats mot att bli en förort till Falkenberg, med arbetspendling till Falkenberg och Varberg och även till exempelvis Göteborg. Inflyttningen har också ökat, mer om det nedan. Om du vill läsa en relativt nyinflyttad Glommeninvånares reflektioner – följ denna länk till Hans-Örjans sida.

Glommens Fiskeläges Vägförening bildades år 1960/1961 i samband med att kommunalt vatten och avlopp anlades och byggnadsplan fastställdes för samhället. Vägföreningen har som uppdrag att ta hand om och förvalta gator, vägar, grönytor och lekplatser inom en begränsad del av Glommen; Glommens Tätort (se kartan nedan).

Verksamheten finansieras dels genom kommunala bidrag, dels genom andelsavgifter från medlemmarna. Andelsavgifterna finns beskrivna här.

Vägföreningens ansvarsområde avgränsas enligt kartan nedan:

För en skarpare bild – Följ denna länk1 171025 Omradesindelning Glommen

Glommens tätort

I Glommens Tätort finns sammanlagt ca 8 km väg som förvaltas av Vägföreningen, varav ca 350 meter är grusväg. Den enda väg som Trafikverket har hand om är Glumstensvägen, inklusive rondellen med belysning.

Inom området finns i oktober 2017:
419 fastigheter som tillsammans innehåller 493 bostäder, fördelade enligt följande:

Enfamiljshus helårsboende: 257
Enfamiljshus boende del av året: 110
Bostadsrättslägenheter: 46
Hyreslägenheter: 80

Dessutom finns sex obebyggda tomter och sju fastigheter som används för företag, ibland i kombination med boende.

För en skarpare bild: Följ denna länk:  Fordelning andelstal nov 2017

Mantalsskrivna

Antal mantalsskrivna i Glommen var i oktober 2017:
869 personer, en ökning med 31 personer under 2017 och med 72 personer sedan 1 januari 2016.

Per 10-årsintervall ser åldersfördelningen ut så här i oktober 2017:

För en skarpare bild: Följ denna länk – Antal mantalsskrivna i Glommen 2017

I oktober 2017 var 24 % mellan 0 och 20 år, 37 % mellan 21 och 60 år och 39 % 61 år eller äldre.

Som en jämförelse finns staplar för de två tidigare mättidpunkterna också med.

För barn och ungdom upp till och med ca 15 år har Glommens Vägförening sedan 2017 sex lekplatser att underhålla och utrusta. Varje lekplats har ett nummer, som framgår av kartan ovan. Se även denna sida under rubriken ”Lekplatser” för mer information.

Nedan finns länkar till andra föreningar i Glommen:

Glommens Bygdegårdsförening
Glommens Samhällsförening
Morups Tånge Fyrsällskap
Glommens IF
Glommens Båtklubb