Glommens Fiskeläges Vägförening

Vägföreningens uppgift är att på kommunens uppdrag sköta alla gator och vägar utom Glumstensvägen som är en statlig väg och sköts av Trafikverket.

Dessutom ansvarar vägföreningen för grönområden och lekplatser.

Alla fastigheter inom Glommens Samhälle är genom för­rättning av Lantmäteriet anslutna till vår gemensam­hetsanläggning Falkenberg Morups-Lyngen GA 6.

Gemensamhetsanläggningen sköts av styrelsen för Glommens Fiskeläges Vägförening. Vilka som ingår i styrelsen ser du här.

Alla fastigheter är anslutna, oberoende av vem ägaren är. Således finns bland ägarna Falkenbergs kommun, privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och pri­vatpersoner, oberoende av om fastigheten är permanentbostad, fritidshus eller obebyggd tomt. Som ägare till en fastighet inom Glommens samhälle ansluts du automatiskt till Vägföreningen via folkbokföring och fastighetsregister.

För att finansiera verksamheten får Vägföreningen 90% i bidrag av Falkenbergs kommun för driften. För asfalteringsarbeten kan föreningen söka bidrag hos kommunen för 80% av kostnaden. Dessutom tas vägavgift in av alla fastighetsägare. Storleken varie­rar beroende på vilket andelstal fastigheten åsatts av Lantmäteriet.

De vanligaste andelstalen är:

Småhus som permanentbostad4
Fritidshus3
Lägenhet i bostadsrättsförening3
Lägenhet i hyresfastighet3
Obebyggd tomt1

Vägavgiften per andel fastställs av årsmötet i mars och är för närvarande 240 kr + moms, det vill säga 300 kr (oavsett antal boende på fastigheten). Avgiften är obligatorisk och förfaller till betalning den 31 maj varje år.

Asfaltering

Av vägavgifterna som tas in fonderas överskott för att användas för främst nyasfaltering och underhåll av be­fintliga lekplatser.

Vad gäller kostnad för asfaltering står kommunen för 80% av dessa utgifter. Det innebär att Vägföreningen endast beställer större asfalteringsarbeten efter samråd med Falkenbergs kommun.

 Gatubelysning

Falkenbergs kommun ansvarar för att vi har fungerande gatubelysning inom det område Vägföreningen ansvarar för. Kommunen genomför rondering fyra gånger per år: i februari, april/maj, september och november. Där­emellan har vi möjlighet att få lagat trasiga lampor om vi anmäler det till kommunen.

Mejla gärna vagforeningen.glommen@gmail.com om du har trasiga lam­por på din gata. Vägföreningen samordnar anmälning av belysningsproblem.

Lekplatserna repareras efter behov och nya redskap köps om ekonomin tillåter.

Föreningen ansvarar också för skötseln av gemen­samma grönområden, exempelvis gräsklippning, sköt­sel av buskar och träd etc.

Föreningen ansvarar också för vinterväghållningen – att vi har avtal med snöröjningsföretag och halk­bekämpning. Föreningen ser också till att vägarna blir fria från sand när vintersäsongen är över.

Utplacering av farthinder

Utplacering av farthinder i form av flyttbara gupp är inte längre tillåtet i Glommen och de tidigare åtta tillstånden har dragits tillbaka inför säsongen 2021. Permanenta farthinder har installerats på arton nya platser i Glommen under år 2021.