Parkering

Denna information kommer ur Transportstyrelsens broschyr ”Stanna och parkera” från november 2015. Hela brochyren finner du här:

http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf

Allmänt

I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera enligt dessa regler anges inte genom vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Det kan även genom lokala trafikföreskrifter meddelas bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken. Här har vi samlat de viktigaste generella bestämmelserna. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper: Du får inte stanna eller parkera så att

• fara uppstår

• du hindrar eller stör andra.

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t.ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning anger något annat.

Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, t.ex. i diken, i skiljeremsor, i parker, i planteringar eller liknande.

• Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.

• När du har stannat eller parkerat ska du se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig självt.

• Du måste se till att ingen av misstag kan använda fordonet. • På en väg får du endast stanna eller parkera på höger sida i färdriktningen.

• På vägar med enkelriktad trafik får du dock även stanna eller parkera på vänster sida.

• Du ska stanna eller parkera så nära vägkanten som du kan. Utanför tättbebyggt område ska du stanna eller parkera utanför körbanan om det är möjligt.

• Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon.

• Du får inte parkera så att du hindrar andra fordon från att komma iväg.

• För parkeringsbiljett eller motsvarande gäller följande, oavsett om du ska betala avgift för parkeringen eller inte:

• Den ska placeras framtill i fordonet. Om detta inte är möjligt placeras den på fordonet.

• Tidsangivelser eller andra uppgifter som visar att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och läsbara utifrån.

Här får du inte parkera

• Du får inte parkera inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning. Plankorsning är en korsning mellan en väg     och en järnväg eller spårväg som går på en egen banvall.

• Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras.

• På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.

• Du får inte parkera på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjuts. Du får stanna på en hållplats, men bara för att passagerare ska kunna kliva i eller ur och under förutsättning att du inte hindrar buss, spårvagn eller skolskjuts. Om inget annat anges gäller förbudet 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket.

• Du får inte parkera på en mötesplats som märkts ut med märket för mötesplats.

• Du får inte parkera på en huvudled.

• Du får inte parkera bredvid ett annat 4-hjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg.

• Du får inte heller parkera bredvid till exempel en container som står på en väg.

Ovanstående text är tagen ur Transportstyrelsens broschyr ”Stanna och Parkera”, sid 4 – 9. Länk till hela broschyren finns högst upp på den här sidan.