GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Höstens arbete i Vägföreningens styrelse

By Eva Wictor-Olofson

Som för alla har även höstens arbete i Vägföreningens styrelse påverkats av den pågående pandemin. Styrelsen har därför haft något färre möten än vanligt och de som varit har till största delen varit utomhus.

Frågor som behandlats har bland annat varit:

  • Utbyte av kvarvarande belysningsstolpar i trä är nu utbytta av kommunen. Kommunen har också bekostat och genomfört flytt av en tidigare felaktigt placerad stolpe.
  • Avtal har träffats med KRT Maskin och Lantbruk om snöröjning. Avtalet löper tills vidare, men kan sägas upp inför varje ny säsong.
  • Under hösten har också beslut fattats om att förändra reglerna om farthinder på gatorna i Glommen. Kontakt har därför tagits med de som ansvarar för respektive hinder. Under vintern kommer en ny lösning att presenteras.
  •  I övrigt har det löpande arbetet med underhåll av gator, grönytor och lekplatser fortgått i vanlig ordning.