GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Om kallelse till lantmäteriförrättning

By Eva Wictor-Olofson

Den 11 mars sände Lantmäteriet ut en kallelse via myndighetsbrevlådan Kivra om en anläggningsförrättning berörande Långaveka 3:21 och Galtås 2:3 m.fl till alla som är medlemmar i Glommens Fiskeläges Vägförening. Om man inte har Kivra får man kallelsen per vanlig post. Mötet blir digitalt, via Skype. Uppkopplingsanvisningar finns i kallelsen. Mötet äger rum den 24 mars kl 16.00.

Anledningen till kallelsen är att de nya fastigheterna i Långaveka (och några befintliga) skall registreras (”införrättas”) i den gemensamhetsanläggning (GA6) som Glommens Fiskeläges Vägförening förvaltar.

Fastighetsjuridiken ser ut så här – för att vägföreningen ska kunna förvalta området så måste det införrättas och då skall alla berörda få tillfälle att ha synpunkter. Alla berörda är alla delägare i samfälligheten ”Falkenberg Morups Lyngen GA6” – alltså alla vi som är medlemmar i Glommens Fiskeläges Vägförening.

I samband med förrättningen har vi också sänt in ett yrkande som rör de som bor i bostadsrättslägenhet i Glommen. Idag är Lantmäteriets beslut att bostadsrättslägenheter har andelstal 4 och hyreslägenheter har andelstal 3. Yrkandet som skall behandlas har innebörden att samtliga bostadsrättslägenheter och hyreslägenheter får andelstalet 3, vilket bara kan beslutas av Lantmäteriet.

Detta innebär alltså en sänkning med 1 andel för bostadsrättslägenheter till andelstal 3 och oförändrat för hyreslägenheter, andelstal 3.

Andelstalet styr sedan hur mycket varje fastighet skall betala i avgift till Vägföreningen.

Beloppet per andel beslutas på årsmötet, för närvarande 200 kr/andel, alltså betalar en fastighet med andelstal 3, en årsavgift på 600 kr.