GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Rapport från Årsmötet

By Eva Wictor-Olofson

Den 24 februari på förmiddagen avhölls Vägföreningens årsmöte för 2019. Länk till protokollet finner du här.

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, antog förslaget till nya stadgar (som inom kort kommer att finnas här) samt tog ställning till de två motioner som inkommit.

Den första avsåg ett förslag att sätta upp varningsskyltar på de vägar som mynnar i Glumstensvägen, eftersom man upplever att högerregeln inte efterlevs. Här beslutade årsmötet efter diskussion att avslå motionen, men att påminna om högerregeln i samband med utsändning av avgiftsbrevet och på hemsidan,

Den andra motionen avsåg ett förslag att asfaltera grusplanen på lekplatsen Mattias väg samt att anordna möjlighet att spela exempelvis landhockey på sommaren. Även här beslutade årsmötet att avslå motionen, men också att den ska överlämnas till Glommens IF eftersom den samlade bedömningen var att det vore bättre att lokalisera en sådan bana nära skolan och den planerade idrottshallen.

Styrelsen föreslog en avgiftshöjning från 150 kr till 200 kr (avgiften höjdes senast år 2007). Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Två nya suppleanter valdes in i styrelsen på Valberedningens förslag – Börje Gustavsson och Ingvar Nordberg. Suppleanterna under 2018 – Madelen Johansson och Gunilla Augustsson – kommer att vara möjliga att adjungera till styrelsen under 2019.

I övrigt innebar Valberedningens förslag inga personförändringar i styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen finner du här.

På ”Övriga frågor” togs problemet med otäta postlådor upp. Vid kontakt med leverantören har de dock redovisat ett svar från Allmänna Re­klamationsnämnden (ARN) som går ut på att det inte går att garantera att post som levereras till lådor utomhus kan vara helt torr. Även vädret vid utdelnings­tillfället spelar roll. ARN konstaterade också att lådorna från Flexbox uppfyller alla krav som kan ställas på en postlåda. Dock har Farmartjänst fått i uppdrag att utreda problemet ytterligare och föreslå samt genomföra förbättringar.

Protokollet från årsmötet kommer att sitta uppsatt hos Handlar´n samt finnas tillgängligt här på hemsidan, under rubriken Årsmöte på startsidan. Se även länk i detta inläggs första stycke.