GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Rapport från augusti månads styrelsemöte

By Eva Wictor-Olofson

Vid styrelsemötet den 27 augusti togs bland annat följande punkter upp:

PostNord har bett oss förmedla att om man väntar paket så kan man lämna sin postlåda olåst den dag som paketet förväntas bli levererat. PostNord har idag med sig paket som de tar tillbaka och aviserar istället när de inte kommer in i lådan – något som ju fördröjer utlämnandet något.

Inför montering av postlådorna upptäckte styrelsen att beteckningen på gatunamnsskyltarna inte var konsekventa – exempelvis finns skyltar med namnet ”Karl-Petters väg” både med och utan bindestreck – varför styrelsen bad kommunen om en lista över korrekt stavade gatunamn i Glommen (kommunen är ansvarig för namngivning av gator). Denna stavning användes sedan vid beställning av adressplåtarna till respektive låda. Nästa steg är nu att beställa nya skyltar till de gator vars namn inte överensstämmer med kommunens beslut. Styrelsen beslutade också att sätta upp en ny skylt med texten ”Jakobs väg” där den och Fyrkarlens väg delar på sig.

De anmärkningar på lekplatserna som ”Säker Lek” hade kommer under hösten att åtgärdas av Farmartjänst. Dessutom kommer mer sand att fyllas på i sandlådan på lekplatsen vid Gustavs väg.

Vad gäller asfalteringsarbeten så återstår det att åtgärda Jakobs väg. Eftersom kommunen beslutat att inte tilldela Vägföreningen mer resurser för asfaltering i år beslutade styrelsen att skjuta upp detta arbete till år 2019.

Delar av styrelsen deltog i ett möte med Samhällsbyggnadsavdelningen på kommunen om den nya planen för bostadsområdet i Långaveka. Planen är något förändrad, det har tillkommit några gator och man kommer att skapa två dagvattenytor för att kunna ta hand om extrem nederbörd. Detta kommer att påverka lekplatsen vid Sammels väg – lekredskapen kommer att behöva samlas i den östra delen av nuvarande yta. Det tillkommer inte någon lekplats för de barnen i Långavekaområdet – antalet lekplatser idag i Glommen täcker gott och väl behovet. När planändringen godkänts kommer arbetet att starta på området i början av år 2019.

Kommunen har överlåtit till Vägföreningen att fatta beslut om huruvida Breviksvägen skall öppnas för trafik där den ansluter till Fyrkarlens väg. Styrelsen beslutade att ta bort cementröret, men att behålla betonggrisarna och förse dem med riktiga reflexer. Detta möjliggör en säkrare miljö för cyklister och gående.

Nästa styrelsemöte blir den 11 oktober. Om du har någon fråga som du vill att styrelsen skall diskutera – e-posta den till vagforeningen.glommen@gmail.com eller kontakta någon i styrelsen. Kontaktuppgifter finner du här.