GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Stadgar

                             Stadgar för Glommens Fiskeläges Vägförening

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

                                                                                                Föreningens namn och ändamål

 •                                                                                                                  § 1

Föreningens namn är Glommens Fiskeläges Vägförening.

 

 •                                                                                                                   §2

Föreningens ändamål är att ombesörja och bekosta väghållningen av de vägar som enligt förrättning ingår i samfälligheten och sköta medlemsfastigheternas övriga angelägenheter i fråga om dessa vägar. Detsamma gäller också annan allmän plats och lekplats som förklarats vara föreningens.

 

                                                                                                               Medlemskap

 •                                                                                                                      §3

Medlem i föreningen är ägare av fastighet eller liknande egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

Föreningens medlemmar skall årligen tillskjuta nödigt bidrag och, om det inte räcker till att täcka utgifterna, fylla bristen. Medlemsavgifterna skall betalas på sätt och tid som styrelsen anvisar. Därefter skall restlängd upprättas och resterande avgifter indrivas jämte indrivningskostnad.

 

                                                                                                                    Styrelse

 •                                                                                                                    §4

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Falkenbergs kommun, bestående av fem ledamöter jämte två suppleanter.

 

 •                                                                                                                    §5

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte.

Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år.

Bland ledamöterna väljer årsmötet ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

.

 •                                                                                                                  §6

Kallelse till styrelsesammanträde med uppgift om förekommande ärenden, skall ske minst sju dagar före mötet. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall snarast meddela detta till ordföranden, som har att kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

 •                                                                                                                  §7

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre ledamöter är närvarande. Om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till mötet anses det behörigen utlyst. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta röstande ansluter sig till. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

Den som närvarit vid styrelsemötet är delaktig i beslut som fattats om han inte reserverat sig före sammanträdets slut.

Protokoll skall föras vid styrelsemöten. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid dennes förfall lett mötet.

 

 •                                                                                                                §8

Styrelsen skall föra noggrann förteckning över föreningens medlemmar och för varje fastighet dess andelstal.

Styrelsen skall också föra förteckning över vägar och allmänna platser inom sitt ansvarsområde.

Till årsmötet skall styrelsen lämna verksamhetsberättelse för det gångna året och budgetförslag för det kommande året.

Styrelsen skall se till att föreningens egendom är betryggande försäkrad och att dess tillgångar förvaltas på av årsmötet godkänt sätt.

Det åligger styrelsen att föra noggranna räkenskaper, vilka skall avslutas per den 1 januari årligen.

 

                                                                                                              Revision

 •                                                                                                               §9

Vid första årsmötet skall två revisorer och två suppleanter utses, en revisor och en suppleant på ett år och de andra på två år. Därefter väljs årligen en revisor och en suppleant för två år i taget och dessa kan omväljas.

Revisionen skall vara verkställd senast tre veckor före årsmötet och revisionsberättelsen skall under minst sju dagar före mötet hållas tillgänglig för medlemmarna.

 

 •                                                                                                           §10

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall avsättas ett belopp, som efter förslag från styrelsen, fastställs av årsmötet.

 

                                                                                                              Årsmöte

 •                                                                                                         §11

Medlemmarnas rätt att besluta i vägföreningens angelägenheter utövas på årsmötet, som hålls i februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte skall utlysas då styrelsen eller revisorerna anser det påkallat eller när minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar för uppgivet ändamål kräver det.

Styrelsen skall i god tid förbereda de ärenden som skall förekomma vid årsmöte. Styrelseberättelsen och övriga handlingar i förekommande ärenden skall minst sju dagar före årsmötet hållas tillgängliga på plats som angetts i kallelsen.

 

 •                                                                                                         §12

Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen till medlemmarna senast en vecka före mötet. I kallelsen skall anges förekommande ärenden.

 

 •                                                                                                          §13

Motioner skall för att kunna tas upp till behandling vid årsmötet vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari. På yrkande av medlemmar med ett sammanlagt röstetal överstigande hälften av hela föreningens kan dock även senare väckt fråga tas upp.

 

 •                                                                                                          §14

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Val av mötesordförande.

Val av mötessekreterare.

Val av två justeringsmän.

Styrelsens och revisorernas berättelser.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

Beslut om styrelsearvoden

Granskning av budgetförslag och förslag till utdebitering

Val av styrelse och ordförande

Val av revisor och suppleant

Val av valberedning.

Övriga frågor

Meddelande om plats där årsmötesprotokollet hålls tillgängligt för medlemmarna

 

 •                                                                                                         §15

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning gäller 48, 49, 51 och 52§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Den som inte fullgjort sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men mister sin rösträtt intill dess avgiften betalts.

 

 •                                                                                                         §16

Årsmötesprotokollet skall justeras inom två veckor Det skall då underskrivas av ordföranden och justeringsmännen och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

                                                                                                         Ändring av stadgarna

 •                                                                                                              §17

Ändring av stadgarna skall för att gälla antas vid årsmöte och därefter registreras hos Lantmäterimyndigheten. Ändringen skall bifallas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Varje röstberättigad medlem har därvid en röst oavsett om han äger en eller flera fastigheter.

– –

Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöten 2009-02-22.

För Glommens Fiskeläges Vägförening 2009-02-22

________________________ ________________________

Stig Johansson, ordförande Håkan Olofsson, kassör