GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Styrelsearbetet hösten 2016

By Eva Wictor-Olofson

I augusti genomförde styrelsen den årliga genomgången av föreningens då fem lekplatser. En åtgärdslista sammanställdes som successivt minskar i omfång. Sedan augusti har ytterligare en lekplats tillkommit, i det nya området. Skötseln av den kommer att tas över av Vägföreningen när den överlämnats till föreningen.

Styrelsen beslöt också att ta upp frågan om vilka lekplatser som fortsatt skall underhållas på årsmötet i februari 2017.

Vid styrelsemötet i oktober konstaterade styrelsen att gatubelysningen nu fungerar mycket bättre än tidigare. Kommunen har tagit tag i frågan och vi får släckta lampor åtgärdade snabbare än tidigare. Sven-Ove Andersson är föreningens kontaktperson mot kommunen. Fel kan anmälas till honom direkt, eller till föreningens e-postadress vagforeningen.glommen@gmail.com

Andra frågor som togs upp var behovet av hastighetsdämpande åtgärder på Glumstensvägen. Styrelsen beslöt att skriva till Trafikverket och begära sådana.

Installationen av fibernätverk har flutit på, i stort sett utan komplikationer. Tidplanen verkar hålla. Asfalteringsarbetena pågår och skall vara klara i slutet av november.

I Galtåsområdet har bristfällig skyltning av återvändsgator med mera påpekats av en medlem. Styrelsen beslöt införskaffa och sätta upp skyltar. Dessa kommer att vara på plats innan årsskiftet.

Upprustning av isbanan har diskuterats. Isbanan är formellt sett inte Vägföreningens ansvar, men styrelsen kommer att diskutera eventuell nybeläggning med grus under 2017. Inga beslut har tagits.

Offerter om snöskottning i vinter har tagits in, men inga beslut var fattade vid oktobermötet. Styrelsen beslöt dock att Fyrkarlens väg kommer att ingå i snöskottningsuppdraget.