GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Styrelsemöte i maj 2017

By Eva Wictor-Olofson

Vid styrelsemötet den 10 maj diskuterades bland annat hur föreningens lekplatser skall underhållas på bästa sätt i framtiden. Glommen har gott om lekplatser, sedan förut fanns fem och nu har en sjätte etablerats av entreprenören för det nya området vid Mjölnare Sjöbergs Väg. Denna är nyligen överlämnad till Vägföreningen och har ännu inte inneburit några kostnader för Vägföreningen. Vid årsmötet beslöts att lägga ner en lekplats – Gustavs Väg, dels på grund av att lekplatsen var i mycket dåligt skick, dels för att barnunderlaget där är lägst.

Eftersom lekplatsen vid Gustavs Väg ligger mycket skyddat – och därför lämpar sig bra för yngre barn – har detta beslut väckt en diskussion om att beslutet borde omprövas. Styrelsen diskuterade också behovet av att ”nischa” olika lekplatser för olika åldersgrupper. Styrelsens tankar är att – om vi kan förändra årsmötets beslut – prioritera de mindre barnens behov på Gustavs Väg och Bygdegården och att fokus sätts på de lite äldre barnen på Stora lekplatsen och på Sammels väg, dock med utrymme för mindre barn lite mer avskilt. Fyrvägens lekplats återstår att ta ställning till. Mjölnare Sjöbergs Väg verkar vara skapad främst för de yngre barnen.

Vägföreningen har pengar avsatta till lekplatsunderhåll – 35 000 kr avsätts årligen. Som framgår av årsberättelsen finns för närvarande ca 122 000 kr tillgängliga där. Styrelsen har också sänt in en ansökan till Falkenbergs kommun om extra bidrag till lekredskap att fördelas på lämpligt sätt mellan lekplatserna. Underlag för ansökan är en offert från Hags i Aneby på ca 100 000 kr, inklusive montering och moms. De lekredskap som offerten omfattar visas på den nya sidan ”Lekredskap” på menyn ”Lekplatser” (https://www.glommensvag.se/lekredskap/)på denna hemsida. Falkenbergs kommun kommer att lämna besked om vi fått bidraget i juni. Beroende på hur vår ansökan behandlas har vi olika stora möjligheter att rusta upp lekplatserna.

Du som är medlem i Vägföreningen är välkommen att lämna synpunkter på var du tycker att lekredskapen skall placeras och även på hur lekplatserna skall användas. Mejla därför dina synpunkter till vagforeningen.glommen@gmail.com

Exempel på lekplatsutrustning finns – förutom på sidan ”Lekplatser” – även på denna länk: http://www.hags.se/products/play

Förutom diskussionen om lekplatserna redovisades att 88,5 % av medlemsavgifterna var inbetalade vid förfallodatum 30 april. I början av juni kommer påminnelser att sändas ut till de medlemmar som ännu inte betalat. De påförs då en avgift på 50 kr.

Vad gäller belysningen så har nu kommunen genomfört sin säsongskontroll av gatubelysningen och lagat det som varit trasigt. Meddela Vägföreningen om du ser någon lampa som inte fungerar!

Asfaltarbeten kommer att utföras under säsongen. Än så länge finns dock inga definitiva beslut, men diskussioner pågår med Skanska och kommunen.