GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Styrelsemöte i november 2017

By Eva Wictor-Olofson

Under hösten har det varit mycket fokus på asfaltering. Gatorna Andreasa Väg och Ernsta Väg har fått den toppbeläggning av gatorna som saknats sedan området byggdes. Denna asfaltering bekostades av kommunen.

I Vägföreningens regi har en kurva på Sandhavrevägen asfalterats. Samma åtgärd kommer att genomföras på Kärralyckevägen. Även norra delen av Bengt Augusta Väg har nu asfalterats i Vägföreningens regi. Västkustvillan har asfalterat området runt Kvarnen, så där är toppbeläggningen klar.

I övrigt har en del mindre lagningar genomförts, både i föreningens regi och i Trafikverkets (Glumstensvägen).

En översyn och målning av väg-gupp kommer att ske på Bengt Augusta Väg, Galtåsvägen och Breviksvägen.

Vad gäller utrustningen av lekplatsen på Gustavs Väg var planen att redskapen skulle levererats i mitten av oktober månad och montering var planerad i anslutning till detta. Vi har nu fått ett brev från leverantören med informationen att leveransen eventuellt inte är slutförd förrän i början av nästa år. Det beror på att de fått stora problem i samband med att produktionen flyttades under året. De pengar vi sökt och fått av kommunen avsåg 2017, men eftersom leveransförseningen är en extraordinär händelse har pengarna flyttats över till 2018.

Efter det att monteringen av den nya lekplatsen är gjord kommer vi att låta besiktiga samtliga sex lekplatser i Glommen. Vi anlitar ett licensierat företag, ”Säker Lek”, som är baserat i Falkenberg. Det är fortfarande Styrelsens uppfattning att det finns för många lekplatser i Glommen för att de skall kunna underhållas och utvecklas med tillräcklig kvalitet. Styrelsen kommer därför att återkomma med ett förslag till årsmötet om nedläggning av Fyrvägens lekplats.

Styrelsen har skrivit till Trafikverket och begärt att på egen bekostnad få sätta upp elektronisk skylt/-ar på Glumstensvägen för hastighetsmätning. Beslut om detta kan fattas av Styrelsen sedan frågan om placering av skyltarna bestämts och markägarna tillfrågats. Styrelsen har också fått frågan av Falkenbergs kommun om att hastighetsbegränsa alla gator i Glommens Tätort till 30 km/tim. Styrelsen ställde sig positiv till detta förslag.

Den årliga genomgången av tilldelade andelstal har genomförts, med fokus främst på bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Några ändringar är beslutade och berörda fastighetsägare har fått information.

Boka redan nu 25 februari 2018 kl 14.00! Det är tiden för Vägföreningens årsmöte. Kallelse med årsmöteshandlingar kommer att sändas ut senast i mitten av februari och kommer också att läggas upp på denna sida.

Det är också dags att skriva motioner till årsmötet. De skall vara Styrelsen tillhanda före årsskiftet. Använd gärna bifogad mall:  Mall Motion till GFV

OBS att mallen mer är ett exempel på vilka uppgifter som bör vara med och att texten i kursiv stil är förklaringar till respektive rubrik.