GLOMMEN - ETT LEVANDE SAMHÄLLE

Väder Glommen

Nyheter

Från styrelsen hösten 2019 God Jul och Gott Nytt 2020!

By Eva Wictor-Olofson

Under höstmötena 2019 avhandlades löpande ärenden avseende bland annat grönytor, lekplatser, ansökningar om utplacering av farthinder, vägskyltar och smärre asfalteringsarbeten.

De nya stadgar som antogs av årsmötet i början av året har varit insända till Lantmäteriet för godkännande. Lantmäteriet återkom under tidig höst med synpunkter som kräver vissa mindre omformuleringar. Detta medför att stadgarna behöver tas upp för godkännande även vid årsmötet 2020. En konsekvens av detta är att de nya stadgarna inte heller kan tillämpas i år, varför  årsmötet även 2020 kommer att avhållas sista helgen i februari. Kallelse kommer i särskild ordning tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

Styrelsen har vid ett par tillfällen utfört mer omfattande röjningsarbeten än det löpande, framförallt vid Bygdegården och vid Boulebanan. VIVAB har låtit reparera och måla om den förrådsbyggnad föreningen har delvis tillgång till.

Den pågående byggnationen vid Långaveka har medfört dels att lekplatsen vid Sammels väg planerats om, dels att Vägföreningen fått möjlighet att föreslå gatunamn till de planerade gatorna. Falkenbergs kommun beslutade enligt förslaget. Beslutet bifogas nedan.

Kartbild Namnsättning Långaveka Kommunens beslut Langaveka

Kartbild Namnsättning Långaveka

Styrelsen önskar alla medlemmar God Jul och ett Gott Nytt 2020!